Home Chat Rooms My Kasidie Profile & Photos Communities Parties & Events Travel Forums & Blogs Club Listings Shopping
spacer
horizontal line
spacer
Nesytka
location: Prague Czech Republic
website: http://www.nesytka.cz
event type: Club
Average Rating (give us your rating)
Kasidie rates this club:
Others rate this club:
spacer
spacer
Náš klub je urèen párùm a samotným dívkám. Samotní muži k nám nemohou. Za samotné muže jsou v tomto smyslu považováni i ti, kteøí si sice pøivedou partnerku, ale jen jako pasivní doprovod. Pro ty, kteøí chtìjí být našimi èleny, jsme vytvoøili naše PRAVIDLA jejichž znalost a dodržování jsou podmínkami èlenství. Dále jsme se snažili vytvoøit prostøedí i pro nekuøáky a kuøákùm jsme proto zøídili oddìlenou kuøárnu. Naše akce poøádáme jen v pøípadì, že se pøihlásí dostateèné množství párù. Chceme tím zabránit pøípadnému zklamání zejména tìch, kteøí se k nám vydávají ze vzdálenìjších míst. Doporuèujeme proto pøihlásit se závaznì na vybraný termín nejpozdìji 1 den pøed konáním akce -viz kontakt. Náš klub je soukromého charakteru, to znamená, že nemáme povinnost ani potøebu vzít za èlena každého, kdo se pøihlásí. Naopak dbáme na to, aby na setkání nebyly pøítomny osoby, které by svým zevnìjškem èi chováním mohly být na obtíž ostatním. Vìk našich èlenù musí být minimálnì 18 let. Doporuèená horní hranice je 45 let.

CLUB DETAILS
spacer
Type:  On Premise
spacer
Hours: 
spacer
Exclusiveness: 
spacer
Membership Required:  No , Initiation: $,  Fee: $ per
spacer
Party Admission Cost:  $ per
spacer
Minimum Age Requirement: 
spacer
Single Males Allowed: 
spacer
Single Females Allowed: 
spacer
Members Typical Sexual Preference: 
spacer
Languages Spoken by Staff: 
horizontal line
On-Premise Club Information:
spacer
Play Allowed: 
spacer
Play Areas Include: 
spacer
Cleanliness:  (5 equals Spotless, 1 equals Dirty) Not Rated
spacer
Smoking Allowed: 
spacer
Club Looks:  (5 equals New, 1 equals Worn) Not Rated
spacer
Style: 
spacer
Dance Floor: 
spacer
Stripper Pole: 
spacer
Music By: 
spacer
Music Style: 
spacer
Reserved Seating/Areas Available:  No
spacer
Alcohol, BYOB: 
spacer
Alcohol, Purchase On-Site: 
spacer
Mixers & Soft Drinks Provided: 
spacer
Food: 
spacer
Facilities:  Wet Sauna
spacer
# of Bathrooms: 
Total Bathrooms:
spacer
Showers: 
spacer
Towels Provided: 
spacer
Lockers: 
spacer
Community Areas:  Bar Dance Floor
horizontal line

CLUB REVIEWS Write a Review


Your Reviews