Private Area. Logged on Members Only.
Mobile Site Report Abuse

Nesytka

Location Prague Czech Republic
Website http://www.nesytka.cz
Event type Club
Average Rating
Kasidie rates this club
(give us your rating)
Others rate this club
Náš klub je urèen párùm a samotným dívkám. Samotní muži k nám nemohou. Za samotné muže jsou v tomto smyslu považováni i ti, kteøí si sice pøivedou partnerku, ale jen jako pasivní doprovod. Pro ty, kteøí chtìjí být našimi èleny, jsme vytvoøili naše PRAVIDLA jejichž znalost a dodržování jsou podmínkami èlenství. Dále jsme se snažili vytvoøit prostøedí i pro nekuøáky a kuøákùm jsme proto zøídili oddìlenou kuøárnu. Naše akce poøádáme jen v pøípadì, že se pøihlásí dostateèné množství párù. Chceme tím zabránit pøípadnému zklamání zejména tìch, kteøí se k nám vydávají ze vzdálenìjších míst. Doporuèujeme proto pøihlásit se závaznì na vybraný termín nejpozdìji 1 den pøed konáním akce -viz kontakt. Náš klub je soukromého charakteru, to znamená, že nemáme povinnost ani potøebu vzít za èlena každého, kdo se pøihlásí. Naopak dbáme na to, aby na setkání nebyly pøítomny osoby, které by svým zevnìjškem èi chováním mohly být na obtíž ostatním. Vìk našich èlenù musí být minimálnì 18 let. Doporuèená horní hranice je 45 let.

CLUB DETAILS

Type On Premise
Hours
Exclusiveness
Membership Required No , Initiation: $, Fee: $ per
Party Admission Cost $ per
Minimum Age Requirement
Single Males Allowed
Single Females Allowed
Members Typical Sexual Preference
Languages Spoken by Staff
On-Premise Club Information
Play Allowed
Play Allowed
Cleanliness (5 equals Spotless, 1 equals Dirty) Not Rated
Smoking Allowed
Club Looks (5 equals New, 1 equals Worn) Not Rated
Style
Dance Floor
Stripper Pole
Music By
Music Style
Reserved Seating/Areas Available No
Alcohol, BYOB
Alcohol, Purchase On-Site
Mixers & Soft Drinks Provided
Food
Facilities Wet Sauna
# of Bathrooms Total Bathrooms
Showers
Towels Provided
Lockers
Community Areas Bar Dance Floor

CLUB REVIEWS

Write a Review